Een heerlijke trend koken in een tajine

 

Een heerlijke trend , koken in een tajine. Gezond , gemakkelijk en ontzettend lekker.Onze tajines worden decennialang door een Marokkaanse familie vervaardigd. Cadeaubazaar gebruikt meer grondstof zodat je verzekerd bent van jarenlang plezier van je tajine. 

Vanaf € 40 gratis verzending

 
  

ALGEMENE VOORWAARDEN Cadeaubazaar (eigenaar van handelsmerken cadeaubazaar.nl en marokkaansaardewerk.nl)

Gevestigd aan de Sandershof 3A 6681 BT Bemmel .
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09095973.

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K in Arnhem.

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Cadeaubazaar, gevestigd aan de Sandershof 3A 6681 BT Bemmel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09095973.

2. Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die aan Cadeaubazaar de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van diensten en/of werkzaamheden danwel het (doen) leveren van goederen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Cadeaubazaar, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Cadeaubazaar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Wanneer door Cadeaubazaar gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Cadeaubazaar onderhavige voorwaarden soepel toepast.

4. Cadeaubazaar behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Opdrachtgever van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gegeven orders de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige voorwaarden of enige andere overeenkomst met Cadeaubazaar in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Cadeaubazaar vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

6. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Cadeaubazaar, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen, brochures, offertes en prijsopgaven van Cadeaubazaar, in welke vorm dan ook, zijn volledig vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien Cadeaubazaar de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.

2. Indien een aanvaarding door de wederpartij afwijkt van het aanbod van Cadeaubazaar, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van het aanbod van Cadeaubazaar, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

3. Iedere offerte, aanbieding of prijsopgave is gebaseerd op de gegevens, tekeningen, berekeningen, specificaties en overige informatie die de Opdrachtgever ter gelegenheid van de aanvraag heeft versterkt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de aan Cadeaubazaar verstrekte gegevens c.q. informatie.

4. Eventuele onjuistheden in de opdrachtbevestiging door Cadeaubazaar dienen op straffe van verval binnen 5 werkdagen na de datum van bevestiging door de Opdrachtgever schriftelijk aan Cadeaubazaar te worden medegedeeld. 5. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers van Cadeaubazaar of namens Cadeaubazaar gedaan door derden, binden Cadeaubazaar slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd c.q. worden bekrachtigd.

Artikel 4. Conformiteit
1. Afbeeldingen, beschrijvingen, ontwerpen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Cadeaubazaar niet. Alle opgaven door Cadeaubazaar van getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen gelden bij benadering. Cadeaubazaar kan er echter niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. De Opdrachtgever dient de overeenstemming met door Cadeaubazaar opgegeven of met Cadeaubazaar overeengekomen getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen bij in ontvangstneming van de zaken zoveel mogelijk te controleren.

Artikel 5. Prijzen
1. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Cadeaubazaar zijn in euro’s inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend-en administratiekosten, maatwerk verpakkingskosten, transportkosten en eventuele transportverzekeringen, tenzij anders aangegeven.

2. Eventuele koerswijzigingen komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever en worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

3. Indien Cadeaubazaar bijkomende diensten levert zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de bij Cadeaubazaar geldende tarieven in rekening te brengen.

4. Indien na het aanbod of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door Cadeaubazaar van derden betrokken) wijzigen, is Cadeaubazaar gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, met inachtneming van eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

5. Indien reeds een gedeelte der overeengekomen zaken is geleverd, is het vermelde in lid 3 van dit artikel onverkort van toepassing ten aanzien van de door Cadeaubazaar nog te leveren zaken.

6. De kosten van of verband houdende met geleverde monsters en/of modellen worden steeds aan de (potentiële) koper doorberekend. Bij franco retourzending binnen twee weken in onbeschadigde staat, zullen deze kosten worden gecrediteerd.

Artikel 6. Verpakking en verzending
1. Cadeaubazaar bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij Opdrachtgever Cadeaubazaar ter zake tijdig schriftelijk anders instrueert, in welk geval de extra kosten voor verzending en verpakking voor rekening van de Opdrachtgever komen.

2. Verpakking wordt door Cadeaubazaar niet teruggenomen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7. (Deel)Levering en levertijden
1. Door Cadeaubazaar in haar offerte opgegeven levertijd dan wel tussen partijen overeengekomen levertijd, geldt altijd bij benadering, tenzij Cadeaubazaar uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

2. Overschrijding van de levertijd verplicht Cadeaubazaar niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Cadeaubazaar bestelde zaken. Indien buiten de schuld van Cadeaubazaar vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

4. De zaken gelden als geleverd wanneer zij aan de Opdrachtgever worden aangeboden op het door de Opdrachtgever aan Cadeaubazaar opgegeven afleveradres. Het rapport van de vervoerder houdende weigering van de aanvaarding geldt als volledig bewijs van aanbod van levering. Op het moment van aanbod gaan alle risico´s op de Opdrachtgever over.

5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van SULTANS ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

6. Cadeaubazaar is gerechtigd aan de verplichtingen uit de overeenkomst uitvoering te geven door middel van deelleveringen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Cadeaubazaar is gerechtigd eventuele deelleveringen afzonderlijk te factureren.

7. Indien de Opdrachtgever een bestelling op afroep plaatst, moet deze bestelling uiterlijk op de dag van de afroeptermijn door de Opdrachtgever worden afgeroepen en afgenomen.

8. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

9. De Opdrachtgever is gehouden alle informatie te verstrekken, benodigd voor een correcte en tijdige aflevering van de bestelde zaken.

10. De Opdrachtgever is gehouden de zaken af te nemen op het moment dat deze door cadeaubazaar aan het afleveradres worden aangeboden.

11. Cadeaubazaar is gerechtigd de afgeleverde, maar niet door de opdrachtgever in ontvangst genomen zaken, op te (doen) slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.

12. De zaken reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook wanneer het franco zendingen en/of retourzendingen betreft.

13. Schade aan zaken veroorzaakt door vernieling/tenietgaan van verpakking is voor rekening en risico van opdrachtgever.

14. Indien opdrachtgever Cadeaubazaar zaken ter bewerking, reparatie, inspectie of anderszins, ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder Cadeaubazaar voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken.

Artikel 8. Overmacht
1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Cadeaubazaar voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens Cadeaubazaar om welke reden dan ook behoudens verzuim van Cadeaubazaar jegens derden, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Cadeaubazaar als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Cadeaubazaar onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.

2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Cadeaubazaar in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Cadeaubazaar uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

4. Indien Cadeaubazaar bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9. Garantie
1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen garandeert Cadeaubazaar zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaak als de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende een periode van twaalf maanden na factuurdatum dan wel twaalf maanden na de datum van aflevering, indien deze datum is gelegen vóór de factuurdatum.

2. De onder de in lid 1 van dit artikel vermelde garantie vallende gebreken zullen door Cadeaubazaar worden weggenomen door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van Cadeaubazaar, of door toezending van vervangende zaken, een en ander steeds ter vrije keuze van Cadeaubazaar.

3. Alle kosten die uitgaan boven het vermelde in lid 2 van dit artikel, waaronder begrepen transportkosten, servicekosten, werkloon, reis-en verblijfskosten, on site reparatiekosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4. Buiten de in lid 1 van dit artikel vermelde garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: a. de niet nakoming van door Cadeaubazaar aan het gebruik van de geleverde zaken verbonden voorschriften, dan wel het voorziene normaal gebruik; b. normale slijtage; c. de toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; d. in overleg met Opdrachtgever aangewende materialen respectievelijk zaken; e. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de Opdrachtgever aangeleverde materialen of zaken;

5. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Cadeaubazaar gesloten overeenkomst, of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, voorvloeit, is Cadeaubazaar met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

6. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Cadeaubazaar tot herstel of andere werkzaamheden ter zake de geleverde zaken overgaat of doet overgaan, vervalt elke aansprakelijkheid van cadeaubazaar uit hoofde van garantie.

7. Ter zake van door Cadeaubazaar uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen, wordt geen garantie gegeven.

8. Het beweerdelijk niet nakomen door Cadeaubazaar van haar garantieverplichtingen ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor haar voortvloeien uit enige met Cadeaubazaar gesloten overeenkomst.

9. De in lid 1 van dit artikel en volgende vermelde garantie is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende tweedehands zaken c.q. materialen (occasions), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10. Reclame
1. De Opdrachtgever dient bij iedere levering binnen 24 uur na ontvangst te controleren of deze aan de overeenkomst beantwoord.

2. Reclames betreffende zichtbare gebreken, maatafwijkingen en/of hoeveelheden van de geleverde zaken ten opzichte van de overeengekomen maten en/of hoeveelheden dienen binnen tien werkdagen na aflevering van de zaken bij aan Cadeaubazaar gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Cadeaubazaar ter zake vervalt. De Opdrachtgever dient daarbij aan te geven wat het gebrek is en wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

3. Reclamering betreffende verborgen gebreken dient binnen 10 werkdagen nadat van een dergelijk gebrek is gebleken of redelijkerwijs had moeten zijn gebleken, bij aan Cadeaubazaar gericht aangetekend schrijven te geschieden, met dien verstande dat reclame niet meer mogelijk is na de garantietermijn als vermeld in lid 1 van artikel 9. De Opdrachtgever dient daarbij schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

4. Rechtsvorderingen betreffende de gebreken dienen binnen één jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

5. Gebreken betreffende een deel van de geleverde zaken geven Opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde zaken.

6. Reclames over facturen dienen binnen 14 dagen na verzenddatum schriftelijk bij Cadeaubazaar te worden ingediend.

7. De Opdrachtgever zal geen reclames kunnen indienen met betrekking tot goederen die de opdrachtgever heeft bewerkt of verwerkt. 8. Bij niet tijdige of ondeugdelijke indiening van een reclame verliest de Opdrachtgever haar recht op reclame.

 Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Indien Cadeaubazaar aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

2. De aansprakelijkheid van Cadeaubazaar is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 vermelde garantieverplichting.

3. Indien Cadeaubazaar in afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, bijvoorbeeld doordat een rechter in een vonnis anders oordeelt, toch aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, exclusief omzetbelasting.

4. De in het vorige lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid van Cadeaubazaar geldt niet wanneer de dekking van een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Cadeaubazaar een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt, in welk geval de omvang van de aansprakelijkheid van Cadeaubazaar zich uitstrekt tot de door de verzekeraar uitgekeerde vergoeding.

5. cadeaubazaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Cadeaubazaar.

7. Opdrachtgever is gehouden Cadeaubazaar te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Cadeaubazaar in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 van het Burgerlijk Wetboek (verder te noemen: het “BW”) (aansprakelijkheid voor nietondergeschikte onderaannemers) en artikel 6:185 BW (productaansprakelijkheid).

 Artikel 12. Verantwoordelijkheid Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en draagt het risico van de door of namens hem aangeleverde zaken. Zaken van de Opdrachtgever die voor (de uitvoering van) het werk bestemd zijn, dienen tijdig ter beschikking van SULTANS gesteld te worden. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de (extra) kosten en schade die door een te late aanlevering ontstaan.

2. Het vervoer, laden en lossen alsmede het in-, om-en verpakken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken is voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook indien Cadeaubazaar de Opdrachtgever daarbij behulpzaam is.

3. De Opdrachtgever vrijwaart Cadeaubazaar voor eventuele schade bij Cadeaubazaar of derden als gevolg van een gebrek in de door of namens de Opdrachtgever aangeleverde zaken.

4. De Opdrachtgever is gehouden de voor het werk door Cadeaubazaar ter beschikking gestelde of verhuurde zaken zorgvuldig te behandelen. De Opdrachtgever dient Cadeaubazaar van een eventuele vermissing, diefstal of beschadiging direct schriftelijk op de hoogte te stellen en is gehouden eventuele schade aan het werk en de ter beschikking gestelde zaken te vergoeden.

Artikel 13. Opslag / Bewaring
1. Indien is overeengekomen dat Cadeaubazaar zorg draagt voor opslag van zaken van de Opdrachtgever, zal Cadeaubazaar opslagkosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen. De Opdrachtgever draagt het risico van de opgeslagen zaken. Indien de opgeslagen zaken in verband met hernieuwd gebruik door de Opdrachtgever dienen te worden hersteld of aangepast, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

2. De met betrekking tot de order onder berusting van Cadeaubazaar gelaten bescheiden en gegevensdragers van de Opdrachtgever zullen tot uiterlijk 2 jaren na uitvoering van de order worden bewaard, waarna Cadeaubazaar gerechtigd is deze te vernietigen.
 
Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
1. Cadeaubazaar behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan Opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

2. Indien Cadeaubazaar in het kader van de overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever door Opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat Opdrachtgever ook deze vordering van Cadeaubazaar geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Cadeaubazaar tegen Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Cadeaubazaar.

3. Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór het in lid 1 en 2 van dit artikel vermelde tijdstip de zaken aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bezwaren.

4. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van Cadeaubazaar bevinden, behoudt Cadeaubazaar zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Cadeaubazaar uit welke hoofde dan ook nog tegen Opdrachtgever mocht hebben.

5. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van SULTANS te bewaren.

6. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing-en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Cadeaubazaar op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Cadeaubazaar zulks wenst, door Opdrachtgever aan Cadeaubazaar stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Cadeaubazaar tegen Opdrachtgever.

7. Indien zich een situatie voordoet als vermeld in lid 6 van dit artikel is Cadeaubazaar gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever dient Cadeaubazaar alle medewerking ter zake te verlenen.

8. Na terugname van de zaken zoals vermeld in lid 7 van dit artikel wordt Opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 Artikel 15. Betaling
1. Cadeaubazaar is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van dienstverlening van Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht.

2. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.

3. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Cadeaubazaar aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

4. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

5. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

6. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Cadeaubazaar maakt ter verkrijging van voldoening zowel in als buiten rechte -komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 37,00. Indien de werkelijk door Cadeaubazaar gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

7. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Cadeaubazaar en de verplichtingen van de wederpartij jegens Cadeaubazaar onmiddellijk opeisbaar.

8. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9. Cadeaubazaar is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 16. Industriële/Intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot het werk en met betrekking tot zaken die Cadeaubazaar bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder begrepen maar niet beperkt tot ontwerpen, foto’s, tekeningen, software, modellen, rapportages, werkwijzen etc., komen toe aan Cadeaubazaar, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om producten van de geest als bedoeld in lid 1 van dit artikel of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cadeaubazaar.

3. Indien is overeengekomen dat de intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot (onderdelen van) het werk en/of door Cadeaubazaar geleverde zaken aan de Opdrachtgever toekomen, is Cadeaubazaar gerechtigd om als lasthebber/gemachtigde van de Opdrachtgever tegen eventuele inbreuken op te treden.

4. De Opdrachtgever zal Cadeaubazaar onmiddellijk waarschuwen indien derden inbreuk maken of dreigen te maken op de industriële of intellectuele eigendomsrechten van Cadeaubazaar of indien derden zouden menen dat zaken van SULTANS inbreuk maken op de eigen industriële of intellectuele eigendomsrechten.

5. De Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat de door Cadeaubazaar geleverde zaken geen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom in het land van bestemming. De Opdrachtgever heeft geen recht op schade-en/of kostenvergoeding indien hij door derden ter zake zou worden aangesproken.

 Artikel 17. Annulering en schadeloosstelling
1. De Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order door Cadeaubazaar gemaakt kosten (kosten van ontwerp, offerte, voorbereiding, opslag en dergelijke), de werkzaamheden van Cadeaubazaar en de winstderving van Cadeaubazaar, te vermeerderen met BTW, aan Cadeaubazaar te vergoeden.

Artikel 18. Vertegenwoordiging
1. Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Cadeaubazaar aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door opdrachtnemer gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 en andere internationale verdragen, waarvan de werking kan worden uitgesloten, is uitgesloten.

2. Alle geschillen -daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd -die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Cadeaubazaar, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Cadeaubazaar met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage. 3. Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend. Onderhavige algemene voorwaarden zijn gecontroleerd door Confirmo | Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.nl/